Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /c5_career/index.php:79) in /c5_career/concrete/startup/session.php on line 36

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /c5_career/index.php:79) in /c5_career/concrete/startup/session.php on line 36

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /c5_career/index.php:79) in /c5_career/concrete/core/libraries/view.php on line 917
Career :: Regulamin strony

Dokumenty prawne // Regulamin strony

Regulamin Korzystania z Serwisów Internetowych Career Investment

I. Definicje.

Usługodawca –  Career Investment Ewelina Biniek z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 23/3a,  31-001 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez pod numerem 209/20096, NIP: 549-164-24-94

Serwisy – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi określone niniejszym Regulaminem. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresami (domenami) www.pracujzagranica.eu, aries.info.pl, leo-europe.info.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwisy Usługodawcy.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Szczegółowy opis usług wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu jest udostępniany Użytkownikom na ich żądanie zgłoszone w Formularzu kontaktowym.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres
e-mail).

Formularz kontaktowy – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący nawiązaniu kontaktu
z Usługodawcą w wybranym przez Użytkownika zakresie.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach
i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie
i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne
i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
a w szczególności poczta elektroniczna.

Pliki Cookies (Ciasteczka) – małe pliki tekstowe, w których serwery Serwisów Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem:  www.pracujzagranica.eu.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy
o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępniony w sposób opisany powyżej.   
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownik zobowiązani jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

5. Korzystanie z Serwisów Usługodawcy jest dobrowolne i jest nieodpłatne, chyba że odpłatność wynika z charakteru danej Usługi, o czym przed rozpoczęciem świadczenia danej Usługi Użytkownik zainteresowany tą Usługą zostanie poinformowany.

6. Treści umieszczone w Serwisach mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

III. Zawarcie umowy.
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika
z Usługodawcą z chwilą skorzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych przez Serwisy Usługodawcy.

2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:

a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy,
c. akceptuje Regulamin, tj. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Usługodawca może wstrzymać się ze świadczeniem Usług Użytkownikowi, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działalność Użytkownika z zakresie korzystania z Serwisów jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo osób trzecich.

 

IV. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę.

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka” (pliki cookie).
2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

V. Prawa i obowiązki Usługodawcy. Prawa i obowiązki Użytkowników.

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,
b. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych lub transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny lub fałszywy Adres elektroniczny,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
4. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a. przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania
z nich w ramach dozwolonego użytku,
d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści udostępnianych przez Użytkowników jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa albo interesy Usługodawcy lub osób trzecich.

 

VI. Odpowiedzialność.

1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających
z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług. 
4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a.  jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników  z Usług,
b. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
d.  utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
f. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji,
g. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

5. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie i wykorzystywanie w działaniach komunikacyjnych treści udostępnianych w Serwisach bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 

VII. Ochrona danych osobowych.

1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony swojej prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie Usługodawcy pod adresem www.pracujzagranica.eu.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi.

 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy. 
5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Użytkownika potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
7.  Dane osobowe przechowywane są przez spółkę Leo Europe Sp. z o.o. podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

VIII. Postępowanie reklamacyjne.

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza lub na adres poczty elektronicznej:
6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu. 

 

IX. Rozwiązanie umowy.

1. Umowa o świadczenie Usług może być w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron.

2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisów Usługodawcy, chyba że charakter Usługi wymaga innej aktywności Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany.

X. Postawienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2014 r.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

 

Załącznik nr 1

WYKAZ USŁUG

1.  Pomoc w tworzeniu CV i listów motywacyjnych.

2.  Pomoc w zakupie biletów lotniczych i autokarowych.

3.  Oferty pracy zarobkowej oraz staży i szkoleń.

4.  Kursy językowe.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptujesz pliki Cookies z tej strony?